headerphoto
GreekEnglish (United Kingdom)
Δράσεις PDF Εκτύπωση E-mail

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 5 μεγάλες κατηγορίες δράσεων.

  • Πρώτη είναι το διοικητικό κομμάτι, το οποίο αφορά στη διαχείριση του προγράμματος (τεχνικά και οικονομικά), το συνεχή έλεγχο του και τη σύνταξη αναφορών προς την Ε.Ε.

  • Στη διάρκεια του Προγράμματος HEC PAYT θα υπάρξει και διερεύνηση των διαφόρων συστημάτων ΠΟΠ. Τα συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων είναι πολλά, όμως δεν είναι όλα κατάλληλα για όλες τις περιοχές. Για αυτό πρέπει να προηγηθεί έρευνα των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Ελλάδας, της Κύπρου και της Εσθονίας, ώστε να διαμορφωθούν προσαρμοσμένα συστήματα που θα μπορούν να εφαρμοστούν με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα.

    Στο πρώτο στάδιο της έρευνας θα αποτιμηθεί η υπάρχουσα κατάσταση χρέωσης των δημοτικών τελών και θα διερευνηθεί η ανταποδοτικότητα αυτών. Στη συνέχεια θα μελετηθούν τα συστήματα ΠΟΠ που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες χώρες, ώστε να προταθούν συστήματα που μπορούν να είναι αποτελεσματικά στην κάθε χώρα. Παράμετροι που θα ληφθούν υπόψη είναι ο συντελεστής δόμησης, η ποσότητα και η σύσταση των παραγομένων αποβλήτων, η ποσότητα και η ποιότητα των ανακυκλώσιμων υλικών που παράγεται, ο αριθμός των δρομολόγιων που απαιτούνται για τη συλλογή τους, ο αριθμός των απασχολούμενων στον τομέα της συλλογής, η απόσταση από το χώρο τελικής διάθεσης, τα λειτουργικά κόστη των δήμων κ.α. Η πολυκριτηριακή ανάλυση εξασφαλίζει την ορθότερη επιλογή του συστήματος.

  • Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα εφαρμοστεί πιλοτικά σύστημα ΠΟΠ σε επιλεγμένη περιοχή του Δήμου Ελευσίνας. Η περιοχή επιλέχθηκε με βάση διάφορα κριτήρια, όπως η πρόσβαση των κατοίκων στα υπάρχοντα συστήματα ανακύκλωσης και η πυκνότητα του πληθυσμού. Η εμπειρία αυτή θα αποτελέσει τη βάση για την εφαρμογή συστημάτων ΠΟΠ και σε άλλους Δήμους. Επίσης, θα συνταχθεί ένας Οδηγός Καλών Πρακτικών, ο οποίος θα λειτουργήσει σαν εργαλείο για τις υπόλοιπες τοπικές αρχές που θα θελήσουν να εφαρμόσουν ένα σύστημα ΠΟΠ.

  • Για να υπάρξει επιτυχής εφαρμογή των συστημάτων ΠΟΠ είναι πολύ σημαντική η συγκατάθεση και η συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων, είτε σε προσωπικό είτε σε θεσμικό επίπεδο. Στο πρόγραμμα έχουν συμπεριληφθεί δράσεις που στοχεύουν στη δημιουργία κινήτρων για ενεργή ανάμιξη των φορέων αυτών. Έτσι, στη σημαντική δράση του φόρουμ διαλόγου θα έρθουν σε επαφή και θα διαβουλευτούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Υπάρχει θέληση και αναγκαιότητα για συμμετοχή, εκτός των τοπικών φορέων (κατοίκων, περιβαλλοντικών συλλόγων, εμπόρων) και εκπροσώπων θεσμικών φορέων (Υπουργεία Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων, δήμαρχοι, κοινωνικοί φορείς κ.ά.).

  • Ο πέμπτος άξονας του Προγράμματος αφορά στη διάδοση της πληροφορίας και τη φροντίδα για την ενημέρωση του κοινού και των ενδιαφερομένων γενικότερα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια εκστρατεία ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης. Ο παρών ιστότοπος αποτελεί μέρος αυτής της δράσης. Επίσης, πρόκειται να εκδοθούν φυλλάδια και αφίσες σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Ακόμα, πέραν των δημοσιεύσεων που θα γίνουν, θα διοργανωθούν και ενημερωτικές επιστημονικές εκδηλώσεις (φόρουμ και συναντήσεις εργασίας) ανοιχτές στο κοινό.